Základní škola - o nás

ZŠ Javorník

ZŠ Javorník je příspěvkovou organizací obce Javorník, která leží asi 5 km od Svitav.

ZŠ je od školního roku 2008/2009 jednotřídní. Kladem školy je individuální práce s žáky. Žáci zde nacházejí klidné, ale podnětné prostředí pro svůj rozvoj a v dnešní uspěchané době si na naší škole mohou prožít dětství plnými doušky, protože na malých školách se jen velmi zřídka setkáváme se sociálně patologickými jevy (šikana, záškoláctví atd.). Vyučování probíhá podle vlastního ŠVP s názvem „Pohodový Javorníček“ (zdůrazňující klidné, zdravé prostředí – stres vyženeme ze školních lavic, domácí školička). Snažíme se o vytvoření co nejlepších mezilidských vztahů, s cílem pomoci jeden druhému, rozeznat co je špatné a co dobré, vážit si starších a handicapovaných občanů, pomáhat jim, vážit si života v obecné rovině.

Učebny v budově školy jsou prostorné, světlé, dobře vybavené (interaktivní tabule, 9 notebooků, 6 PC sestav, TV, DVD, CD přehrávač, pianino atd.) a žáci zde mají vyhovující podmínky pro práci. V jedné třídě je v průběhu školního roku v odpoledních hodinách zajišťován provoz družiny. Plně využívána je rovněž tělocvična a školní zahrada, kde se od školního roku 2011/2012 nachází i školní učebna. Žáci také pečují o rodinku morčat a učí se pěstovat plodiny na školním pozemku. Využíváno je i Arboretum Javorníček, které na školní zahradě vzniklo ve školním roce 2012/2013. Bylo vytvořeno v rámci 9. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. V arboretu se nachází mnoho druhů rostlin, stromů, keřů a ohniště se srubovými lavicemi, kde se také žáci za příznivého počasí učí. Škola má vlastní školní knihovnu. Žáci využívají služeb Společenského a vzdělávacího centra, kde pravidelně navštěvují knihovnu a využívají veřejný internet.

Škola je zapojena do několika vzdělávacích projektů (např. Recyklohraní, Ovoce do škol, EU - peníze školám).

Česká školní inspekce v ZŠ:

11. a 12. ledna 2012 do naší základní školy zavítala ČŠI, která hodnotila kvalitu vzdělávání.

Z inspekční zprávy:

Základní škola má v obci dlouholetou tradici, nabízí žákům klidné prostředí, vzdělávací nabídku se všeobecným zaměřením, kvalifikovaně vedenou výuku anglického jazyka. Podněcuje žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přispívá k utváření zdravého životního stylu.

Při výuce se učitelky průběžně věnovaly všem žákům. Zřetelný byl individuální přístup a pomoc při obtížnějších úkolech. Nechyběla vhodná a účinná motivace, povzbudivé hodnocení jednotlivých kroků. Střídání různých aktivit, metod a forem práce přispělo k udržení pozornosti žáků. Účelné zařazení relaxačních prvků a činností mimo lavici příznivě ovlivňovalo vzdělávání a atmosféru hodin. Podporována a uplatněna byla vzájemná pomoc spolužáků, starších žáků mladším. V rámci anglického jazyka žáci dokázali porozumět základním frázím a využít je v rámci jednoduché konverzace. Pozitivem bylo vedení výuky v anglickém jazyce. Starší žáci vyhledávali informace na internetu, pracovali s textem a obrázky a následně je dokázali uplatnit v krátké prezentaci. Rozvoji čtenářské gramotnosti a podpoře zájmu žáků o knihy se pedagogové věnují např. akcí „Čtu sobě a kamarádům pro radost“.

ZŠ vede žáky k ekologickému myšlení a ochraně životního prostředí praktickými aktivitami, dílčími projekty zařazenými do výuky (např. jedním z nich je aktivita „Pečujeme o zvířátka“, kdy se žáci starají o rodinku morčat). Podporuje u nich šetrné chování k přírodním systémům, druhým rokem je zapojena do projektu Recyklohraní. Jeho součástí byla soutěž „Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu“, ve které se škola v uplynulém školním roce umístila na 9. místě ze 421 zapojených škol v ČR. Preventivní strategii k předcházení vzniku sociálně patologických jevů ZŠ zařazuje zejména do jednotlivých předmětů. K rozvoji osobnosti žáků a podpoře zdravého životního stylu přispívá pravidelně realizovaný plavecký výcvik, zařazování tematických exkurzí a výletů, návštěvy kulturních programů.

Úroveň vzdělávání sledují pedagogové zejména formou interních evaluačních nástrojů.Výchovné a vzdělávací potřeby jednotlivých žáků monitoruje ředitelka školy, zajišťuje kontakt se školskými poradenskými zařízeními a dalšími subjekty. Rodičům žáků s vadami řeči škola nabízí logopedickou prevenci, navazující na intervenci v MŠ.

Při vzdělávání v ZŠ měly zvolené metody a formy práce pozitivní dopad na utváření klíčových kompetencí žáků. Vzdělávací nabídka včetně doplňkových aktivit podporuje rozvoj osobnosti žáků a vytváří předpoklady pro úspěšné pokračování ve vzdělávání. Předností je podpora environmentální výchovy a zdravého životního stylu.